Open Access
Bireysel Finansal Planlama Danışmanlığının Finansal Tüketiciler Açısından Ele Alınması Ve Uygulama Çalışması
İsmail Melih Baş1*, Ali İşyar2
1Istanbul Arel Üniversity, İstanbul, Turkey
2Serbest Finansal Danışman, Kocaeli, Turkey
* Corresponding author: melihbas@arel.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 135-151 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.023

Published Date: 23 December 2019    | 1127     17

Abstract

Araştırmanın amacı, Türkiye’de tüketici profillerinin finansal ihtiyaçlarının, danışmanlık tercihlerinin ve bireysel finansal planlama danışmanlığına olan algı düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak çalışmamızda geliştirilen anket çalışması yapılmıştır. Google Forms platformu kullanılarak online olarak uygulanan anket çalışması, 1.000 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Demografik özellikler, finansal bilgi formu ve bireysel finansal planlama danışmanlığı 5’li likert tipli 17 maddelik ölçeği olmak üzere 50 sorudan ve üç bölümden oluşmuştur. Anketler çeşitli istatistiksel teknikler (betimsel analiz, faktör analizi, hipotez testleri gibi) kullanılarak analiz edilmiştir. Anket çalışmasından elde edilen bulgular, tüketicilerin bireysel finansal planlama danışmanları ile çalışma ihtiyacını ortaya koymuştur. Tüketicilerin bireysel finansal danışmanlık tercihlerinin modüler danışmanlık yaklaşımından ziyade kapsamlı bir yaklaşım tercih ettiklerini göstermiştir. Tüketicilerin bireysel finansal planlamaya olan algılarının ise orta düzeyin üzerinde olduğu saptanarak pozitif eğilimde olduklarını göstermiştir. Araştırmanın diğer amacı ise, tam kapsamlı bireysel finansal planlama danışmanlığının FÜTZ analiz yöntemi ile değerlendirilmesi sonucunda içsel ve dışsal faktörlerden meydana gelen olumsuzlukların çözümü konusunda önerilerde bulunmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ve görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen FÜTZ analizinin en önemli bulgusu, hem bireysel finans alanı hem de bireysel finansal planlamacılar için ayrıntılı bir mevzuatın ve yasal düzenlemelerin gerekliliği olmuştur.

Keywords - Bireysel Finans, Bireysel Finansal Danışmanlık, Bireysel Finansal Planlama, Bireysel Finansal Planlama Danışmanı

References

[1] Özyüksel, S. (2019). Hedefe Yönelik Tam Kapsamlı Bireysel Finansal
Planlama Danışmanlığına olan İhtiyaç ve Türkiye’de Yapılabilirliği.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Nisan-Mayıs-Haziran: 28–33.
[2] Ekren, N.,Özyüksel, S., Fitzgerald, P. (2017). Türk Finans Sektörünün
Büyümesinde, Bireysel Finansal Planlamanın Önemi: Ekonomiye,
Finansal Kuruluşlara, Tüketicilere ve Üniversitelere Katkıları. Journal
of Strategic Research in Social Science, 3.4: 109–130.
[3] Cebecioğlu, C. (2006). Swot Analizi ve Bir İşletme Üzerine
Uygulaması.Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli:T.C. Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
[4] Sabbağ, Ç. (2011). Adıyaman Turizminin Güçlü, Zayıf Yönleri İle
Fırsat Ve Tehditlerine İlişkin Turizm İşletme Yöneticilerinin
Değerlendirmeleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 4.7: 206-222.
[5] FPSB. (2013). Finansal Kurumlarda Finansal Planlamacıların Katkısı
Anket Çalışması.
https://www.financialplanning.org.uk/news/2014/02/global-researchdemonstrates-value-cfp-certification-financial-services-firms
(24.11.2017).
[6] UN. (2017). World Population Ageing 2017. Department of Economic
and Social Affairs.
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/a
geing/WPA2017_Report.pdf (25.09.2018).
[7] TÜİK. (2013). Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844 (06.07.2018).
[8] TÜİK. (2017). Hayat Tabloları, 2014-2016.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24640 (03.10.2018).
[9] Deloitte. (2017). Millennials and The Future of Financial Planning.
https://www.ibf.org.sg/event/Documents/Millennials and the Future of
Financial Planning.pdf (30.09.2018).
[10] Baş, İ. M. (2017). Finansal Planlama Uzmanlığı ve Bireysel Finans,
https://www.aydinlik.com.tr/finansal-planlama-uzmanligi-ve-bireyselfinans-melih-bas-kose-yazilari-ekim-2017 (10.11.2018).
[11] Asker S. (2019). Ekonomik Zorluklar Toplumu Çürütüyor,
https://www.birgun.net/haber/ekonomik-zorluklar-toplumu-curutuyor275738 (09.11.2019).
[12] Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve
Geçerlilik. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
[13] Tabachnick, B. G., Fidel, L. S. (2014). Using Multivariate Statistics.
USA: Pearson Education Limited.
[14] Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı:
İstatistik, Araştırma Deseni, Spss Uygulamaları ve Yorum. 9.
Baskı. Ankara: Pegem Yayınları.
[15] Kan, A. ve Akbaş, A. (2005). Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine
Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 1.2: 227-237.
[16] Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı:
İstatistik, Araştırma Deseni, Spss Uygulamaları ve Yorum. 9.
Baskı. Ankara: Pegem Yayınları.
[17] Ozyuksel, S. ve Gunay, U. (2019). Retırement Preparedness In Turkey
And The Need For Personal Fınancıal Plannıng. Eurasian Journal of
Economics and Finance, 7.1: 15–35
[18] CFP Kurulu. (2013). Finansal Danışmanlık Tüketici Anketi.
https://www.cfp.net/docs/news-events---research-facts-figures/cfpboard-consumer-adviser-survey-orc-research_1-0.pdf (21.03.2019).

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE