Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (8) (2019)
ISAS WINTER-2019 (SHS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde X-Y-Z Kuşaklarının Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Derya Öztürk1*, Ebru Onurlubaş2
1Ordu University, Ordu, Turkey
2Trakya University, Edirne, Turkey
* Corresponding author: deroz5560@hotmail.com
Published Date: 2019-12-23   |   Page (s): 159-166   |    606     6
https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.025

ABSTRACT Günümüzde işletmelerin, küresel rekabet, teknolojik yenilikler, ürün yaşam çevriminin kısalması, müşteri profilinde meydana gelen değişimlerden dolayı tüketici davranışlarını iyi analiz ederek müşteri istek ve beklentilerine uygun yeni ürün geliştirmeleri ve pazara sunmaları gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, yeni ürün geliştirme sürecinde X-Y-Z kuşaklarının demografik özellikleri ile yeni teknolojili cep telefonu satın alma davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu doğrultuda, Samsun ilinde ikamet eden ve yaşları X-Y-Z kuşaklarının yaş aralıklarını kapsayan cep telefonu kullanıcılarından kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 240 kişiye yüz-yüze anket uygulanmıştır. Tüketicilerin satın alma davranışlarının belirlenmesinde Ekşi (2017) tarafından geliştirilen; yeni fikir ve var olan bilgi, ürün işlevleri, algılanan fayda, hizmet, deneyim, reklama yönelik tutumlar ve tercih etme davranışlarından oluşan 5 boyutlu ölçekten yararlanılmıştır. Araştırmada, X-Y-Z kuşaklarının demografik özelliklerinin satın alma davranışları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U-testi ve Kruskal-Wallis H-testi analizleri kullanılmıştır. Yapılan Mann-Whitney U-testi sonucunda, X-Y-Z kuşaklarında yer alan tüketicilerin cinsiyetinin satın alma davranışları üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Kruskal-Wallis-H testi sonucunda ise, X-Y-Z kuşaklarının satın alma davranışlarının çeşitli boyutları ile yaş, eğitim, meslek, medeni durum ve aylık gelirleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
KEYWORDS Yeni ürün geliştirme, yeni ürün inovasyonu, satın alma davranışı, X-Y-Z- kuşakları, cep telefonu
REFERENCES [1] A. Muk, Consumers’ Intentions to opt into SMS Advertising. International Journal of Advertising, 2007, vol. 26, issue 2, pp.177-198
[2] G.W. Castellano, Practices for engaging the 21st Century Workforce: Challenges of Talent Management in a Changing Workplace. New Jersey: Pearson Education, 2014, p. 40
[3] K. Oskaybaş, T. Dursun ve D. Yener, Online Alışverişte Tüketicilerin Tercihlerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, C.36, S.1, s.119-135
[4] C.Ö. Dölekoğlu ve O. Çelik, Y Kuşağı Tüketicilerin Gıda Satın Alma Davranışı. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 2018, C.21, Özel Sayı, 55-66
[5] R. Levickaite, “Generations X Y Z: How Social Networks form the Concept of the World Without Borders The Case of Lithuania” LIMES: Cultural Regionalistics, 2010, p.173
[6] O. Adıgüzel, H.Z. Batur ve N. Ekşili, Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, C.19, S.1, 165-182
[7] E.Galentıne,“Managing Millennials”, employeebenefitadiser.com, 2013, pp.56-57.
[8] R. D. Blackwell, P. W. Mınıard and J.F. Engel, Consumer Behavior (10th edition), South-Western College Pub. 1995.
[9] E. Özdemir, Teknolojik Ürün ve Hizmet Pazarlaması, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2011.
[10] Z. Yüksekbilgili, Tüketici Karar Verme Tarzlarının Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, C.15, S.59, 1392-1402
[11] N. K. Malhotra, Marketing Research an Applied Orientation, 4. Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2004.
[12] D.A. Aaker, V. Kumar and G.S. Day, Marketing Research, 9. Edition, John Wiley & Sons, Danvers, 2007.
[13] W.G. Zikmund, Business Research Methods, 5. Edition, the Dryden Press, Orlando, 1997.
[14] N. Ekşi, Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde X-Y-Z Kuşaklarının Satın Alma Tercihlerindeki Farklılıkların ve İlişkilerin İncelenmesi: Cep Telefonu Üzerinde Uygulama, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 2017
[15] A. Kayış, Güvenirlik Analizi. SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde, Şeref Kalaycı (Ed.), (s.404-421), Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2014.
[16] Ö. Çokluk, G. Şekercioğlu ve Ş. Büyüköztürk, Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli Istatistik Spss ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi Yayınevi, 2010.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology