Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (8) (2019)
ISAS WINTER-2019 (SHS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Girişimsel Pazarlamanın Uluslararasılaşma Stratejisi Üzerindeki Etkisi: Sivas İli İhracat Yapan İşletmeler Uygulaması
Mualla Akçadağ1, Ömer Ellibeş2*
1Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
* Corresponding author: omerellbes1903@gmail.com
Published Date: 2019-12-23   |   Page (s): 171-174   |    629     7
https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.028

ABSTRACT  İş yaşamında gerçekleşen gelişmeler sayesinde işletmeler müşteri odaklı, rekabet odaklı ve çevresel faktörleri ön plana çıkaran anlayış ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Girişimsel pazarlamayı bu boyutların yanı sıra değişen çevresel koşullara hızlı cevap verme, uygun stratejiler geliştirebilme ve girişimci faaliyetleri gerçekleştirme olarak tanımlamak mümkündür. Uluslararasılaşma stratejisi ise işletmelerin faaliyetlerinin bir bölümünü bulundukları ülke sınırları dışında yapması olarak nitelendirilebilir. Bu çalışmanın amacı, hedef pazarlarla doğrudan ilişki kurmak ve o alanda uzmanlaşmak kriterleri taşıyan girişimsel pazarlamanın, uluslararası ticaret yapan ihracat işletmelerinin uyguladıkları uluslararasılaşma stratejisi üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla nicel araştırma yöntemlerinden regresyon ve korelasyon analizleri yapılacaktır. Çalışmanın araştırma evrenini Sivas ilinde ihracat yapan işletmeler oluşturmaktadır. İşletmelerin girişimsel pazarlama anlayışlarını belirlemek için Kılıçer (2016)’ in uyarladığı 32 ifadeden oluşan ölçekten yararlanılırken, uluslararasılaşma stratejisi için ise Wan (2004) tarafından geliştirilen rekabet stratejileri ölçeğinden yararlanılmıştır. Ayrıca Sivas’ ta ihracat yapan işletmelerin kuruluş yılı, katılımcıların eğitim, yaş, cinsiyet, faaliyet gösterdikleri sektörler konusunda bilgi alınacaktır.
KEYWORDS Girişimsel Pazarlama, Rekabet Stratejileri, Uluslararasılaşma Stratejisi.
REFERENCES 1.T. Kılıçer, “KOBİ’ler İçin Girişimci Pazarlamanın Anahtarı: Pazarlama İlişki Ağları” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt.8, No.2, (141-146), 2016.
2. Z. Wan, “Competitive Strategy, Competitive Forces and Business Level Performance in The U.S”. Upholstered, Wood Household Furniture Industry, Missisippi State University, Unpublished PhD. Dissertation, U.S.A. 2004.
3. F.S. Slater, ve J.C. Narver, “Product-market strategy and performance: an analysis of the Miles and Snow strategy types”. European Journal of Marketing, 27 (10): 33-51,1993.
4.N. Makbur, ve I.Q. Lubis,”The Effect of Entrepreneurial Marketing on Competitive Advantage: Small Culinary Souvenir Industry in Jalan Mojopahit Medan, Indonesia, Advances in Economics”, Business and Management Research (AEBMR), volume 46, 2018.
5. M.E. Porter, “Competitive Strategy”. Measuring Business Excellence: Vol 1, Issue 2, 12-17, 1997.
6.M. Birden, “Uluslararasi Pazarlara Giriş Stratejileri: Enerji Sektöründe Bir Araştirma”. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 2017
7.D. Stokes, “Putting Entrepreneurship into Marketing”, Journal of Research in Marketing&Entrepreneurship: Vol.2, No.1, Spring, (1-16), 2000.
8.S. Sundqvist, K. Puumalainen, R.T. Salminen, ve J.W. Cadogan, “The interaction between market orientation, industry environment and business success: evidence from an exporting context. Australasian Marketing Journal (AMJ), 8(1), 55-69, 2000
9.Racela, O. C., Chaikittisilpa, C., & Thoumrungroje, A. (2007). Market orientation, international business relationships and perceived export performance”. International Marketing Review, 24(2), 144-163.
10.J.W. Cadogan, O. Kuivalainen, ve S. Sundqvist, “Export market-oriented behavior and export performance: quadratic and moderating effects under differing degrees of market dynamism and internationalization”. Journal of international Marketing, 17(4), 71-89, 2009.
11.S. Kalyoncuoğlu, ve M.M. Üner, “İşletmelerin Küresel Doğmasına Etki Eden Kurucu/Üst Düzey Yönetici Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3): 1-42, 2010.
12. H, Erkutlu, ve S. Eryiğit, “Uluslararasılaşma Süreci”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 3, s. 149-164, 2001.
13. S. Qureshi, ve J. Kratzer, “An investigation of antecedents and outcomes of marketing capabilities in entrepreneurial firms: an empirical study of small technology-based firms in Germany”. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 24(1), 49–66, 2011.
14.A.M. Kolabi, H.K. Hosseini, R. Mehrabi, ve A. Salamzadeh, “Developing entrepreneurial marketing mix: Case study of entrepreneurial food enterprises in Iran. Journal of Knowledge Management”, Economics and Information Technology, 5, 2011.
15.A. Sürer, ve H.M. Mutlu, “Pazar, E-Pazarlama, Girişimcilik ve Teknoloji Yönelimlerinin İhracat Performansı Üzerine Etkileri”. Journal Of Internet Applications & Management/İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 3(2), 2012.
16.U. Sekaran, Research Methods For Business., Canada: John Wiley &Sons, Inc. 1992.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology