Open Access
Alternatif Turizm Türleri İle İlgili Bir Literatür Taraması
Seher Ceylan1*, Ahmet Çetin2, Nuray Selma Özdipçiner3
1Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Pamukkale University, Denizli, Turkey
* Corresponding author: ceylans@pau.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 227-230 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.042

Published Date: 23 December 2019    | 1175     14

Abstract

Turizm denildiğinde, çoğu insanın aklına sadece deniz-kum-güneş üçlüsünün gelmesi ve kitle turizminin gelişmesi, yıllar boyunca özellikle kıyı bölgelerinin doğal, sosyal ve kültürel yapısında önemli bozulmalara yol açmıştır. 1980’li yıllardan itibaren bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve turizmin çeşitlendirilmesi amaçlarıyla alternatif turizm kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Alternatif turizm, destinasyonda geliştirilmesi sürecinde tüm paydaşların katılımının öngörüldüğü, nispeten  küçük ölçekli ve taşıma kapasitelerini dikkate alan planlamaları ile sürdürülebilir turizmin önemli bir alanını oluşturmaktadır. Alternatif turizm türleri ile turizmin tüm yıla yayılmasının sağlanması, farklı destinasyonların da turizm alanında değerlendirilmesi ve turizmden elde edilen gelirden ağırlıklı olarak yerel halkın yararlanması gibi hedefleri bulunmaktadır.   Bu çalışmada, 2019 Nisan ayı itibarıyla, alternatif turizm alanında ülkemizde yapılan ulusal çalışmaların bir taraması gerçekleştirilmiş ve çeşitli açılardan bu çalışmalar tablolaştırılmıştır.  Google Scholar’da, anahtar kelime ve başlıkta, alternatif turizm türlerinin isimlerine göre arama yapılmış, tezler ve kitaplar dışındaki alternatif turizm makaleleri, yayınlandıkları yıl, çalışmanın gerçekleştirildiği destinasyon, çalışmanın yöntemi, çalışmanın yapıldığı alternatif turizm türlerine göre sınıflandırılmıştır. 

Keywords - Alternatif Turizm, Literatür, Alternatif Turizm Türleri

References

[1] A.Albayrak, Alternatif Turizm, Detay Yayıncılık, 2013, Ankara.
[2] Z. Bulut, “Kemaliye İlçesi ve Yakın Çevresinin Alternatif Turizm Kapsamında Rekreasyonel Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 2006.
[3] B. Kılıç ve A.Kurnaz, “Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(4), 2010, 39-56.
[4] A.Baytok, E. Pelit, H.H. Soybalı, “Alternatif Turizm mi Turizmde Çeşitlilik mi? Kavramsal Bir Değerlendirme”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, IV, 2017, 1-14.
[5] B. Bramwell ve B.Lane, “Sustainable Tourism: an Evolving Global Approach”, Journal of Sustainable Tourism, 1993,1(1), 1-5.
[6] C. Avcıkurt, Turizm Sosyolojisi Genel ve Yapısal Yaklaşım. Detay Yayıncılık, 2009, Ankara.
[7] S. Doğan ve Z. Yıldız, “Bölgesel Kalkınma, Turizmin İlişkisi ve Göller Bölgesi Kalkınmasında Alternatif Turizm Potansiyelinin Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, 2(6), 147-181.
[8] R. W. Butler, “Alternative Tourism, Pious Hope or Trojan Horse?”, Journal Of Travel Research, 1990, 28 (3), 40-45.
[9] R.K. Blamey, “Ecotourism: The Search for an Operational Definition, Journal of Sustainable Tourism, 1997, 5 (2), 109-130.
[10] İ.Akova, “Alternatif Turizm Olanaklarımız”, Coğrafya Dergisi,2000, 8, 71-84.
[11] Y. Öztürk ve İ.Yazıcıoğlu, “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002, 2, 183-195.
[12] A.Akış ve B.Kaya, “Manavgat’ın (Antalya) Alternatif Turizm Potansiyeli”, Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı: 95-102. 2013, İstanbul.
[13] S. Çelik, “Alternatif Turizm”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018, 11 (56), 193-204.
[14] S. Bahçe, G. Yüksek, H. Öney ve D. Çiçek, “Alternatif Turizm” Anadolu Üniversitesi Yayını, 2013, No: 2744.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE