Open Access
Cinsiyetin Girişimciliğe Etkisi: Pamukkale Üniversitesi Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Seher Ceylan1*, Ali Soylu2, Nuray Selma  Özdipçiner3
1Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Pamukkale University, Denizli, Turkey
* Corresponding author: ceylans@pau.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 236-239 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.044

Published Date: 23 December 2019    | 1039     6

Abstract

Ulusal ve yerel kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen girişimcilik, ülkelerin geliştirilmesi için çok önemli çabalar harcadığı alanların başında gelmektedir. Bu kapsamda girişimcilik kavramı üzerinde kapsamlı araştırmalar yürütülmekte, uygulamalar yapılmaktadır. Bu araştırmalardaki alanlardan biri ise girişimci kişiliğin analiz edilmesi ve çözümlenmesidir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların bir boyutu da demografik özelliklerin girişimciler üzerindeki etki düzeyini araştıran çalışmalardır.   Demografik özellikler arasında cinsiyet ile girişimcilik eğilimi arasında bir ilişki olup olmadığı öteden beri tartışılan bir konu olmuştur. Literatürde cinsiyetin girişimcilik üzerindeki etkisini araştıran pek çok çalışma mevcuttur. Ancak bu konunun gelecekte turizm girişimciliği açısından büyük potansiyel taşıyan turizm eğitimi alan üniversite öğrencileri boyutunda ele alınmadığı görülmektedir. Buradan hareketle 2019 yılı güz döneminde 589 turizm ön lisans ve lisans öğrencisi üzerinde yapılan çalışmada cinsiyetin girişimciliğe etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun için öncelikle faktör analizi yapılarak girişimciliği belirleyen faktörler tespit edilmiş ve sonrasında regresyon analizi yapılmış ve cinsiyetin, girişimciliğe etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Keywords - Girişimcilik, Cinsiyet, Turizm, Pamukkale Üniversitesi

References

[1] D. Smallbone, V. Foreward, S. Ramandi, Gerguri-Rashiti and A. Fayolle (Ed.), “Female entrepreneurship in transition economies: Trends and challenges”, 2015, UK: Palgrave Macmillan.1-8.
[2] Ö. İşcan ve E. Kaygın, “Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 15 (2), 443-462.
[3] O. Korkmaz, “Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012,14 (2), 209-226.
[4] T. Müftüoğlu ve T. Durukan, “Girişimcilik ve KOBİ’ler Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri”, Literatür Yayıncılık, 2004, İstanbul.
[5] E. Güreşçi, “Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: İspir Hamza Polat MYO Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2014, 9(1), 23-38.
[6] C. Işık, E. G. Küçükaltan, S. K. Çelebi, Ö. Çalkın, İ. Enser ve A. Çelik, “Turizm ve girişimcilik alanında yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2019, 3(1), 119-149.
[7] G. Kasap ve Z.B. Aydın, “Demografik özelliklerin ve girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine etkisi: U.Ü. Teknik Bilimler Yüksek Okulu Örneği”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2019, 15 (1), 97-118.
[8] E. Karaçar, “Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri: Sinop Üniversitesi Örneği”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2018, 6 (2), 602-621.
[9] A. Soysal, Ş.Kıran ve H. Salmi, “Sağlık yönetimi bölümü lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ve özelliklerinin bazı sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi, 2017, International Journal of Academic Value Studies, Vol:3, Issue:14, 48-59.
[10] T. Akçanat, M. H. Mücevher ve İ.H. Çarıkçı, “Sözel, sayısal ve eşit ağırlik bölümünde okuyan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi”, Sdü Örneği, AKÜ İİBF Dergisi, 2014, 16(2), 140-166.
[11] K. Taysı ve S. Canbaz, “Önlisans öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini ve eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma”, Electronic Journal of Vocational Colleges, 2014, 59-67.
[12] E. Yılmaz ve A.M. Sünbül, “Developing scale of university students entrepreneurship”, Selçuk University The Journal Of Institute of Social Sciences,2009, 21, 195-203.
[13] A. Sarıtaş ve G. Duran, “Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin tespitine ilişkin bir araştırma”, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 5(1), 147-165.
[14] İ. Aksel ve Z. Bağcı, “Girişimcilik eğilimi; bir kamu üniversitesinin iibf’sinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinde bir araştırma”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 2016, 7(5), 2120-2133.
[15] N. C. Öz, M. Tektaş, A. Yayla, N. Tektaş, A. Sarıkaş ve Z. Polat, “Meslek yüksekokullarinda öğrenim gören gençlerin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma”, Eğitim ve Öğretim Araştırma Dergisi, 2016, (5), 319-331.
[16] K. C. Wang and P. K. Wong, “Entrepreneurial interest of university students in Singapore”, Technovation, 2004, 24, 163–172.
[17] T. Mazzarol, T. Volery, N. Doss and V. Thein, “Factors influencing small business start-ups A comparison with previous research”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 1999, 5(2), 1355-2554.
[18] M. L. Kourilsky and W. B. Walstad, “Entrepreneurship and female youth: Knowledge, attitude, gender differences, and educational practices”, Journal of Business Venturing, 1998,13(1), 77-88.
[19] F.Wilson, D. Marlino and D. Kickul, “Our entrepreneurial future: Examining the diverse attitudes and motivations of teens across gender and ethnic identity”, Journal of Developmental Entrepreneurship,2004, 9, 177-197.
[20] R. Shinnar, M. Pruett and B. Toney, “Entrepreneurship Education: Attitudes Across Campus”, Journal of Education for Business, 2009, 151-158.
[21] H. Bilge ve V. Bal, “Girişimcilik eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 2 (16), 131-148.
[22] M. Doğaner ve A.E. Altunoğlu, “Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2010, 2(2), 103-110.
[23] N. Özarallı and K. Rivenburgh, “Entrepreneurial intention: antecedents to entrepreneurial behavior in the U.S.A. and Turkey”, Journal of Global Entrepreneurship Research, 2016, 6(3), 1-32.
[24] Ş. Büyüköztürk, “Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2002, 32(32), 470-483.
[25] Y. Yazıcıoğlu ve S. Erdoğan, “Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri” Ankara, 2004, Detay Yayıncılık.
[26] B. G. Tabachnick and L. S. Fidell, Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Pearson, 2013, Boston.
[27] M. M. Yaşlıoğlu, “Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2017, IUJSB 46, Özel Sayı, 74-85.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE