Open Access
Eğitim Sisteminin Girişimcilik Davranışı Üzerindeki Etkisi: Finlandiya Örneği
Kurtuluş Yılmaz Genç1*
1Giresun University, Giresun, Turkey
* Corresponding author: kyilmazgenc@gmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 259-266 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.048

Published Date: 23 December 2019    | 1124     11

Abstract

Bu çalışmada, eğitim sisteminin girişimcilik davranışı üzerindeki etkisi, Finlandiya örneği temelinde değerlendirilmektedir. İlkokuldan üniversite sonrasına kadar uygunalan eğitim politikaları, öğrencilere olan yaklaşım, bu politika ve yaklaşımların sonuçları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Finlandiya’nın ekonomik ve sosyal yapısı, kültürü ve refah düzeyi üzerinde eğitim sisteminin rolü; girişimcilik-eğitim ilişkisi, girişimcilik-toplumsal kalkınma, girişimcilik-refah ilişkisine dair ayrıntılı analizler çalışmanın alt konularıdır.   

Keywords - Eğitim sistemi, Girişimcilik, Finadiya, Refah düzeyi

References

[1] A. Akdemir, İşletmeciliğin Temel Bilgileri. Bursa: Ekin Yayınevi, 2009.
[2] İ. Mucuk, Modern İşletmecilik. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2013.
[3] G. Ahmetoglu, F. Leutner, Chamorro-Premuzic, “EQ-nomics: Understanding the Relation Between Individual Differences in Trait Emotional Intelligence and Entrepreneurship”, Personality and Individual Differences, 51, 1028-1033, 2011.
[4] G. Beaver, “Small Business, Entrepreneurship and Enterprise Development”. England: Pearson Education Limited, 2002.
[5] T. S. Hatten, Small Business: Entrepreneurship and Beyond. USA: Prentice- Hall, Inc, 1997.
[6] A. İrmiş, I. Durak, L. Özdemir, “Girişimcilik Kültürü: Anadolu Girişimciliğinden Örnekler”. Bursa: Ekin Yayınevi, 2010.
[7] C. Kahya, I. K. İmamoğlu, “Sosyo-Dempgrafik Özellikler ve Girişimcilik İlişkisinin Yerel Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi (Bayburt İli Örneği)” Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), 38, 1-14, 2013.
[8] A. T. Karabulut, “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 26(1), 331-356, 2009.
[9] J. Lee, “Impact of Culture on Entrepreneurship”, AAM Journal, 4(2), 1-22, 1999.
[10] W. L. Megginson, M. J. Byrd, L. C. Emeritus Megginson, “Small Business Management: An Entrepreneur’s Guidebook”. Third Edition. USA: Irwin McGraw-Hill, 2000.
[11] T. Müftüoğlu, T. Durukan, Girişimcilik ve KOBİ’ler. Ankara: Gazi Kitabevi, 2004.
[12] I. Stefanovic, L. Rankovic, S. Prokic, “Entrepreneurs’ Motivational Factors: Empirical Evidence from Serbia”, Serbian Journal of Management, 6(1), 73-83, 2011.
[13] E. Taşkın, “Başarılı Girişimcilerin Ortak Özellikleri. Girişimcilik ve KOBİLER: Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Editör: Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan; içinde. Bursa: Ekin yayınevi, 2012.
[14] A. Tiryaki, “İktisat Teorisinde Girişimcilik. Girişimcilik ve KOBİLER: Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Editör: Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan; içinde. Bursa: Ekin yayınevi, 2012.
[15] M. Uluköy, C. Demireli, V. Kahya, “KOSGEB Girişimcilik Kurslarına Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profiline Yönelik Bir Alan Araştırması”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 79-96, 2013. www.marmaragirisim.com
[16] R. P. Veccio, “Entrepreneurship and Leadership: Common Trends and Common Threads”, Human Resource Management Review, 13, 303-327, 2003.
[17] W. B. Gartner, “Who is an Entrepreneur? Is the Wrong Question?”, American Journal of Small Business, 12(4), 11-32, 1988.
[18] W. D. Naffziger, S. J. Hornsby, F. D. Kuratko, “A Proposed Researh Model of Entrepreneurial Motivation”, Entrepreneurship: Theory and Practice, 18(3), 29-41, 1994.
[19] R. K. Uygun, “Girişimcilik Teori ve Uygulamaları”, Birinci Baskı. Bursa: Ekin Yayınevi, 2016.
[20] R. A. Baron, “Cognitive Mechanisms in Entrepreneurship: Why and When Entrepreneurs Think Differently than Other People”, Journal of Business Venturing, 13(4), 275-294, 1998.
[21] R. A. Baron, “The Cognitive Perspective: A Valuable Tool for Answering Entrepreneurship’s Basic Why Question”, Journal of Business Venturing, 19 (29, 221-239, 2004.
[22] R. K. Mitchell, L., Busenitz, T. Lant, P. P. Mcdougall, E. A. Morse, B. J. Smith, “Toward a Theory of Entrepreneurial Cognition: Rethinking the People Side of Entrepreneurship Research”, Entrepreneurship: Theory and Practice, 27(2), 93-104, 2002.
[23] P. Westhead, D. Ucbasaran, M. Wright, “Differences between Private Firms Owned by Novice, Serial and Portfolio Entrepreneurs: Implications for Policy Makers and Practitioners”, Regional Studies, 37(2), 187-200, 2003.
[24] G. S. Becker, “Human Capital”, The National Bureau of Economics Research, İkinci Baskı, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 1975.
[25] R. Lucas, “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42, 1988.
[26] N. Yelkikalan, A. Akatay, H. M. Yıldırım, Y. Karadeniz, C. Köse, Ö. Koncagül, E. Özer, “Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), 51-59, 2010.
[27] E. A. Rasmussen, R. Sorheim, Action-Based Entrepreneurship Education. Technovation, 26, 185-194, 2006.
[28] D. L. Sexton, N. B. Upton, L. E. Wacholtz, P. P. McDougall, Learning Needs of Growth-Oriented Entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 12, 1-8, 1997.
[29] M. L. Kourilsky, W. B. Walstad, “Entrepreneurship and Female Youth: Knowledge, Attitudes, Gender Differences, and Educational Practices”, Journal of Business Venturing, 13, 77-88, 1998.
[30] W. E. McMullan, L. M. Gillin, “Industrial Viewpoint – Entrepreneurship Education”, Technovation, 18 (4), 275-286, 1998.
[31] J. O. Fiet, “The Pedagogical Side of Entrepreneurship Theory”, Journal of Business Venturing, 16, 101-117, 2000.
[32] T. A. Finkle, D. Deeds, “Trends in the Market for Entrepreneurship Faculty”, 1989 – 1998. Journal of Business Venturing, 16, 613-630, 2001.
[33] E. G. Carayannis, D. Evans, M. Hanson, “A Cross-Cultural Learning Strategy for Entrepreneurship Education: Outline of Key Concepts and Lessons Learned From a Comparative Study of Entrepreneurship Students in France and the US”, Technovation, 23, 757-771, 2003.
[34] J. A. Katz, “The Chronology and Intellectual Trajectory of American Entrepreneurship Education, 1876 – 1999”, Journal of Business Venturing, 18, 283-300, 2003.
[35] G. E. Okudan, S. E. Rzasa, “A Project-Based Approach to Entrepreneurial Leadership Education”, Technovation, 26, 195-210, 2006.
[36] E. A. Rasmussen, R. Sorheim, “Action-Based Entrepreneurship Education”, Technovation, 26, 185-194, 2006.
[37] A. Özdemir, “Bütün Öğrencilerin Okulu Finlandiya Okulları”, İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İOA), 2(1), 59-91, 2017.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE