Open Access
Finansal Tutum ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki: Örnek Olay İncelemesi
Seyfettin Ünal1*, Sezgin Koyun2
1Dumlupınar Uinversity, Kütahya, Turkey
2Dumlupınar Uinversity, Kütahya, Turkey
* Corresponding author: seyfettin.unal@dpu.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 277-282 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.051

Published Date: 23 December 2019    | 991     10

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı finansal tutum ile yaşam tatmini arasında bir ilişki olup olmadığının ampirik olarak tespit edilmesidir. Bununla birlikte, finansal tutum ve yaşam tatmini ölçeklerinin, yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi demografik faktörler üzerinde ne ölçüde etkili olduğunun ortaya konulması da amaçlanmıştır. Çalışmanın ampirik bölümü, Bursa’da bulunan ve tamamen ihracata yönelik üretim gerçekleştiren imalat işletmesi bir KOBİ’nin toplam 125 çalışanının tamamına uygulanan ve geçerli 108 anket çalışmasının analizine dayanmaktadır. Anket uygulamasının yalnızca bir firmanın çalışanları üzerine gerçekleştirilmesi nedeniyle, araştırma bir örnek olay çalışması olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada anket verilerinin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda finansal tutum ile yaşam tatmini arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Diğer taraftan, yaşam tatmini ölçeği ile eğitim düzeyi değişkeni arasında ve finansal tutum ölçeği ile eğitim düzeyi ve cinsiyet değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Finansal tutum Cronbach Alpha değeri 0.716 olup; yaşam tatmini Cronbach Alpha değeri ise 0.907 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçların, ilgili literatüre sağladığı katkının yanısıra ilginç bulgularıyla, çalışanların gerek finansal tutum ve yaşam tatminine bakışını yansıtması gerekse çalışanların yaşam tatminini artırıcı çabalar konusuna ışık tutması bakımından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Keywords - Yaşam Tatmini, Finansal Tutum, İmalat sanayi, KOBİ, Anket

References

A. Gill and R. Bhattacharya, ‘‘The Interaction of Financial Attitudes and Financial Knowledge: Evidence for Low-Income Hispanic Families,’’ Atlantic Economic Journal, 45(4), pp. 497-510, Dec. 2017.
[2] B. Funfgeld and M. Wang, ‘‘Attitudes and behavior in everyday finance: Evidence from Switzerland,’’ International Journal of Bank Marketing, 27(2), pp. 108-128, 2009.
[3] E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larsen, and S. Griffin, ‘‘The Satisfaction With Life Scale,’’ Journal of Personality Assesment , 49(1), pp. 71-75, 1985.
[4] G. Van Campenhout, ‘‘Revaluing the role of parents as financial socialization agents in youth financial literacy programs,’’ The Journal of Consumer Affairs, 49(1), pp. 186–222, 2015.
[5] J. Behrman, O. Mitchell, C. Soo, and D. Bravo, ‘‘Financial literacy, schooling, and wealth accumulation,’’ PARC Working Papers, University of Pennsylvania Scholarly Commons. http://repository. upenn.edu/parc_working_papers/32. Erişim tarihi: 10-11-2019.
[6] J. E. Grable, ‘‘Financial risk tolerance and additional factors that affect risk taking in everyday money matters,’’ Journal of Business and Psychology, 14(4), pp. 625-630, 2000.
[7] J. H. Kim, ‘‘Parental influence on young adult children’s financial attitudes: Moderation effect of financial communication and family environments,’’ Ph.D. thesis to Human Sciences, University of Nebraska, Lincoln, Nebraska, USA, Oct. 2015.
[8] J. K. B. Schultz, ‘‘Job satisfaction, life satisfaction, and self-concept of home economics college faculty,’’ Ph.D. thesis to Home Economics Education, Iowa State University, Ames, Iowa, USA, 1975.
[9] K. L. Lim, G. Soutar and J. Lee, ‘‘Factors affecting investment intentions: a consumer behavior perspective,’’ Journal of Financial Services Marketing, 18(4), pp. 301-315, 2013.
[10] K. Stewart, ‘‘An assesment of millennial college students’ financial attitudes, behaviors, and statuses,’’ Research Project for the partial fulfillment of MS in Organization Development, Pepperdine University, Malibu, California, USA, Aug. 2017.
[11] M. A. Hilgert, J. M. Hogarth, and S. G. Beverly, ‘‘Household financial management: The connection between knowledge and behavior,’’ Federal Reserve Bulletin, 89(7), pp. 309–322, 2003.
[12] M. Bekmezci ve İ. S. Mert, ‘‘Yaşam tatmini ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması,’’ Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), ss. 166-177, Haziran 2018.
[13] M. F. Bernardo-Sousa, ‘‘Impact of student financial attitudes on decisions related to college expenses for low income students,’’ Ph.D. thesis to Law and Policy Program, Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA, June 2014.
[14] M. Özdevecioğlu ve A. Aktaş, ‘‘Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş-aile çatışmasının rolü,’’ Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 28, ss. 1-20, 2007.
[15] N. Onur ve M. Nazik, ‘‘Öğretmenler için bireysel finans alanında finansal tutum ölçeğinin (FTÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması,’’ E-Journal of New World Sciences Academy, 9(4), pp. 90-99, 2014.
[16] P. D. Payziner, ‘‘Finansal okuryazarlığa ilişkin tutum ve davranışların belirlenmesi: Sağlık yönetimi bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma,’’ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(58), ss. 432-452, Kasım 2017.
[17] R. Altunışık, R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS uygulamalı, 4. Baskı, Sakarya: Sakarya yayıncılık, 2005.
[18] R. A. Paluri and S. Mehra, ‘‘Financial attitude based segmentation of women in India: An exploratory study,’’ International Journal of Bank Marketing, 34(5), pp. 670-689, 2016.
[19] R. Sethi, ‘‘When do attitudes predict behavior? A review of relevant models and limitationsof the attitude-behavioral link,’’ Tutorial, 2002.
[20] S. Polatcı, ‘‘Örgütsel ve sosyal destek algılarının yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş ve evlilik tatmininin aracılık rolü,’’ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), ss. 25-44, 2015.
[21] S. Shim, J. Xiao, B. Barber and A. Lyons, ‘‘Pathways to life success: A conceptual model of financial well-being for young adults,’’ Journal of Applied Developmental Psychology, 30(6), pp. 708-723, 2009.
[22] S. Tsui-Yii and K. Seng-Chen, ‘‘Determinates of financial behavior: Insights into consumer money attitudes and financial literacy,’’ Service Business, 8(2), pp. 217-238, 2014.
[23] S. Ünal ve Y. S. Düger, ‘‘Akademik personelin finansal gönenç hali ile finansal davranış eğilimi arasındaki ilişkiye yönelik ampirik bir araştırma,’’ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), ss. 213-226, 2015.
[24] S. Ünal, Y. S. Düger ve H. Özyaşar, ‘‘Finansal refah hali: Dumlupınar Üniversitesi akademisyenlerine yönelik ampirik bir araştırma,’’ Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 52(600), ss. 37-45, 2015.
[25] Ş. Ada, ‘‘Sağlık çalışanlarının kişisel finans ile ilgili tutum ve davranışları: Kahramanmaraş ilinde bir araştırma,’’ Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 14, ss. 186-198, 2017.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE