Open Access
Kurumsal İtibar Stratejisi Tasarım Modeli
Buket Karatop1*, İbrahim Yıldız2
1İstanbul University, İstanbul, Turkey
2İstanbul University, İstanbul, Turkey
* Corresponding author: buket.karatop@istanbul.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 283-288
, https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.052

Published Date: 23 December 2019    | 1194     21

Abstract

İtibar insanlar açısında elde edilmeye veya kaybedilmemeye çalışılan bir olgudur. İşletmeler için itibar ise yönetilmesi gereken ve stratejik bir konudur. Akademik çalışmalarda bir çok kurumsal itibar modelleri önerilmiştir. Bu modellerin birbirine benzer yönleri olduğu gibi ayrışan noktaları da fazladır. İtibarın oluşmasında ve yönetilmesinde paydaş etkisi olduğundan literatürde önerilen itibar yönetimi modellerinde de paydaşlara önem verildiğini söyleyebiliriz. Kurumsal itibar stratejilerinin oluşturulmasında tüm paydaş bilgilerinden faydalanılması gerekmektedir. Stratejik yönetim işletmeler için işletmelerin geleceğini planlamada kullandıkları sürekli gelişmeyi sağlayan proaktif bir yönetim modelidir. Stratejilerin belirlenmesinde SWOT analizi önemli bir araçtır. Mevcut durumu belirlemek üzere projeksiyon yapan analiz ile stratejilerin doğru temeller oturması sağlanır. Bu bağlamda SWOT analizinin analitik yöntemlerle yapılması önem arz eder.  Bu çalışmada kurumsal itibar stratejik yönetim bakış açısıyla değerlendirilmiştir ve kuramsal bir çalışmadır. Kurumsal itibar stratejisinin oluşturulması için önerilen modelin ana çatısını çok kriterli karar verme ve SWOT analizi oluşturmaktadır. Paydaşların değerlendirmeleri ise modeli şekillendiren bir aşamadır. Model 5 aşamadan oluşur. İlk aşamada kurumsal itibar kriter ve alt kriterleri oluşturulur. Sırasıyla SWOT analizi, paydaş değerlendirmesi, önceliklendirme ve analiz aşamaları gelir. Bu teorik bir çalışmadır.   

Keywords - Kurumsal itibar, Strateji, Paydaş, SWOT, Stratejik Yönetim

References

AKTAN, C., Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Çimento İşveren Dergisi, 4 (22), 4-21, Temmuz 2008.http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale132.pdf, Erişim Tarihi:16.11.2014.
DAVID, F.R. (1998). Strategic Management: Concepts and Cases, Prentice-Hall, New Jersey.
Demir, F. (2010). “Kurumsal İtibar Ölçümünde Kişiselleştirme Metaforu”, Review Of Social, Economic and Business Studies, vol.9, pp. 247-262.
Ebru Güzelcik URAL, Kurumsal İtibarı Ölçme Yöntemi Olarak Türkiye İtibar Endeksi ve Endeks Sonuçlarından Hareketle Türkiye’de Elektronik Sektörünün İtibarı Üzerine Bir Değerlendirme, Online Academic Journal of Information Technology 2012 Bahar/Spring 2012 – Cilt/Vol: 3 - Sayı/Num: 7, s.7-20.
Gary Davies vd. (2003). Corporate Reputation and Competitiveness, Routledge, New York.
Grahame R. Dowling (2016). Winning the Reputation Game, The MIT Press Massachusetts, USA.
Karatepe, S. (2008). “İtibar Yönetimi: Halkla İlişkilerde Güven Yaratma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış C.7 S.23 (77-97).
Karatop, B. (2015). Yerli Otomotiv Yatiriminda Odak Strateji Karar Modeli Bulanık AHP Uygulaması, Doğu Kütüphanesi, İstanbul.
Karatop, B., Kubat, C., & Uygun, Ö. (2018). Determining the Strategies on Turkish Automotive Sector Using Fuzzy AHP Based on the SWOT Analysis. Sakarya University Journal of Science, 22(5), 1314-1325.
Michael L. Barnett vd. (2006). Corporate Reputation: The Definitional Landscape, Corporate Reputation Review, Vol. 9, No. 1, pp. 26–38.
Nasab, H.H., Milani A.S. (2012). An improvement of quantitative strategic planning matrix using multiple criteria decision making and fuzzy numbers, Applied Soft Computing 12: 2246–2253.
Robinson, R.B., Pearce II, J.A (2013). Strategic Management Planning for Domestic and Global Competition, Mc Graw Hill İnternational Edition, HONGKONG.
Sophie Gaultier Gaillard, Jean-Paul Louisot, Jenny Rayner (2009). Managing Reputational Risk – From theory to practice, Reputation Capital, pp 1-9.
Ülgen, H., Mirze, S.K., (2004). İşletmelerde Stratejik yönetim, Literatür Yayınları No:113.
Van Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication: Implementing practices for effective reputation management. Routledge

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE