Open Access
Kırsal Göç Olgusunun Sosyo-Ekonomik Etkileri
Nuray Demir1*
1Atatürk University, Erzurum, Turkey
* Corresponding author: ipcioglu@atauni.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 296-299 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.056

Published Date: 23 December 2019    | 1111     16

Abstract

Göçler tarih boyunca dinamik olarak yaşanan toplumu farklı seviyelerde etkileyen ve ülkelerin kalkınması üzerinde derin izler bırakan yer değişimleridir.  Ayrıca, insanların çeşitli nedenlerle yaşadıkları coğrafi alanı terk edip başka yerlere yerleşerek yaşamlarını devam ettirmeleri de  göç olarak tanımlanabilmektedir.  Kırsal göç ise, kırsal alanlarda yaşayan insanların yeni yaşam alanlarına taşınması olup, bu hareket daha çok kırdan kente doğru olmaktadır. Türkiye’de kırdan kente göç, 1950’li yıllarda sanayi devrimi ile başlamış ve hala artan şekilde devam etmektedir. Kırsal alanda yaşayan nüfusun büyük bir bölümü tarımsal faaliyet ile hayatlarını idame etmektedirler. Artan nüfus ile tarımdan sağlanan gelirin yetersiz kalması, tarım arazilerinin çeşitli nedenlerle parçalanmasıyla tarım işletmelerinin düşük gelirli küçük işletmelere dönüşmesi, tarımsal üretimde yeni gelişmeler ile makine kullanımının artmasıyla iş gücüne olan talebin azalması gibi özellikle ekonomik kökenli nedenlerle köyden kente göçü artan bir şekilde gerçekleştirmektedir. Türkiye’de 2018 yılı dikkate alındığında, ortalama 80 milyon nüfusun sadece 6 milyonu köylerde yaşamaktadır. Artan kırsal göç, tarımsal üretimde çalışacak genç işgücünün azalmasına, terk edilen arazilerin atıl şekilde kalmasına, kırsal yoksulluğun artmasına ve tarımda üretim ve verimin düşmesiyle birlikte ülke olarak dışa bağımlılığımızın artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, çeşitli istatistiki kaynaklar kullanılarak, kısal göç olgusu bütün yönleriyle ele alınmış ve sebepleri, etkileri ve neden olduğu problemlere yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

Keywords - Rural Migration, Socio-Economic Impacts

References

[1] (2019) [Online]. Erişim: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index. html?appid=f05d4ff066bc42f7801c95642574f738
[2] E. Tümertekin and N. Özgüç, Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1998.
[3] S. Erder, Refah toplumunda “getto” ve Türkler. Teknografik Matbaacılık A.Ş, İstanbul, 1986.
[4] W. Petersen, A general typology of migration. In C.J. Jansen (Ed), Readings in the sociology of migration,. Pergamon Press, New York 1996.
[5] C. Yalçın, Göç sosyolojisi. Anı Yayıncılık, Ankara, 2004.
[6] T. Akkayan, Göç ve değişim. İstanbul Edebiyat Fakültesi Yayınları Basımevi. İstanbul, 1979.
[7] H. Bostan, "Türkiye’de iç göçlerin toplumsal yapıda neden olduğu değişimler, meydana getirdiği sorunlar ve çözüm önerileri, " Coğrafya Dergisi, vol. 35, pp.1-16. 2017.
[8] (2019) [Online]. Erişim: http://goc-cesitleri.nedir.org/
[9] İ. Tekeli and L. Erder, Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları D-26, Ankara. 1978.
[10] (2019) [Online]. Erişim: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1047
[11] (2019) [Online]. Erişim: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1067
[12] (2019) [Online]. Erişim: https://www.goc.gov.tr/goc-tarihi
[13] A. Gürsoy, Göç, U. Tanyeli., Ed., Üç kuşak Cumhuriyet içinde (pp. 60-68). Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını. İstanbul: Türkiye 1998.
[14] A. İçduygu, and T. Ünalan, Türkiye’de içgöç: Sorunsal alanları ve araştırma yöntemleri.1998.
[15] A. İçduygu Ed., Türkiye’de içgöç konferans Bolu-Gerede, 6-8 Haziran 1997 içinde (s. 38-55). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları,.1997.
[16] H. Başel, "Türkiye'de Nüfus Hareketlerinin Ve İç Göçün Nedenleri. " Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Vol. 53, pp.515-542. 2007.
[17] F. Çelik, "İç göçlerin itici ve çekici güçler yaklaşımı ile analizi. " Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 27. 2006.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE