Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (8) (2019)
ISAS WINTER-2019 (SHS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Muş İlinde Şekerpancarı Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
Nuray Demir1*
1Atatürk University, Erzurum, Turkey
* Corresponding author: ipcioglu@atauni.edu.tr
Published Date: 2019-12-23   |   Page (s): 300-302   |    523     5
https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.057

ABSTRACT Tarıma dayalı sanayi içerisinde faaliyet gösteren şeker sanayi, verimliliği, kârlılığı, katma değeri ve diğer sektörlerle yakın ilişki içerisinde bulunmasından ötürü büyük önem arz etmektedir. Sektör, sadece şeker üretmek için üretim faktörü olarak şekerpancarını temin etmekle yetinmemekte aynı zamanda üretmiş olduğu pancar posası, melas vb. gibi ürünler vasıtasıyla hayvancılık sektörü için de önemli bir üretim faktörü arz edicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, şeker sektöründeki gelişme ve değişimlerin, hayvancılık sektörünü de etkilediği ve sekörde yaşanan değişimlerin ekonominin diğer sektörlerini de ilgilendirdiği sonucunu doğurmaktadır. Böylesine önemli bir sektörde çalışan kişilerin sosyo-ekonomik durumlarının belirlenip, ortaya çıkacak problem yönelik çözüm önerilerinde bulunulması çalışma da amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılı verileri dikkate alındığında, şeker pancarı üretiminin bölge için mukayeseli üstünlüğe sahip bir ürün olduğu, 3965 çiftçinin 92190 da alanda 300000 ton şeker pancarı üretimini gerçekleştirdiği Muş ili çalışma kapsamına alınmıştır. Muş ilde 100 üretici ile anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS paket programında crosstab analizinin yapılmasında kullanılmıştır. Sonuç itibariyle, üreticilerin çoğunlukla, 50 yaşın üzerinde, eğitim düzeyi düşük, ortalama 40000-60000 TL arasında yıllık gelire sahip oldukları, ve hayvan sahibi olmalarının üretimde herhangi bir artışa neden olmadığı belirlenmiştir. Bu açıdan, çalışmanın, üreticilerin ve bölgenin özelliklerinin belirlenip bölge için alternatif ürün önerisinde bulunulması ve uygulanacak destekleme politikalarında politika yapıcılara yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir. 
KEYWORDS Muş, Şekerpancarı, Sosyo-Ekonomik Yön
REFERENCES [1] H. Koç, and İ. Bulut, " Türkiye şekerpancarı üretiminde Yozgat ilinin yeri ve önemi." Türk Coğrafya Dergisi, vol. 67, pp. 33-40. 2016.
[2] (2019) FAOSTAT website. (Online) Available http://www.fao.org/faostat/en/#data
[3] (2019 ) TUIK website. [Online ]. Erişim: www.tüik.gov.tr
[4] (2018) Sektör raporu. Türkiye Şeker fabrikaları website. Available. https://www.turkseker.gov.tr/SECTOR_REPORT.pdf
[5] Ö. Eştürk, "Türkiye’de Şeker Sektörünün Önemi ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme." Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol. 2 (1), pp.67-81 .2018.
[6] F. Kaya, "Küresel ve bölgesel şeker politikalarının Türkiye şeker fabrikalarına etkilerine bir örnek; Ağrı Şeker Fabrikası." Coğrafya Dergisi, vol. (31), pp. 41-61. 2015.
[7] S. Sunulu, and A. Sunulu, "Şeker Pancarında Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığı." Pankobirlik, vol. 27 (108), pp. 34. 2016.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology