Open Access
Gelişmişlik Açısından İki Farklı Yöredeki Tarım İşletmelerinin Yapısı ve Gelecekteki Durum Tahmini: Tokat İli Merkez İlçe Örneği
Adnan Çiçek1*, Merve Ayyıldız2
1Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
2Bozok University, Yozgat, Turkey
* Corresponding author: adnan.cicek@gop.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences (ISAS WINTER-2019 (SHS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 11, Page (s): 303-306 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.059

Published Date: 23 December 2019    | 976     9

Abstract

Tarımsal üretimi gerçekleştiren işletmeler sosyal ve ekonomik yapı açısından farklılık göstermektedir. Tarımsal bölgelerin ve hatta mikro sayılabilecek alt bölgelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, coğrafi ve iklimsel farklılıkları tarımsal faaliyetlere ve üretim-verimlilik düzeyine etki etmektedir. Bu çalışmada kırsal köyler ile ova köyleri arasındaki coğrafi, iklimsel ve kültürel farklılıkların sosyo-ekonomik hayata, üretimin sürdürülebilirliğine ve göç olgusuna etkileri araştırılmış ve bu amaca ulaşmak için Tokat ili Merkez ilçeye bağlı Söngüt Köyü ile Çat Beldesinde 120 üretici ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, işletme sahiplerinin yaş ortalamasının ve hane halkı sayısının dağ köyünde daha yüksek, eğitim düzeyinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Arazi varlığı ortalaması dağ köyünde bir miktar daha yüksek olmakla birlikte, ova köyündeki arazilerin sulu arazilerden oluşması ve üretim desenini zenginleştirmesi, işletme başına düşen ortalama bitkisel üretim gelirinin ova köyünde daha yüksek gerçekleşmesine neden olmaktadır. Diğer yandan dağ köylerinde yoğun olarak hayvancılık yapıldığı ve geçimin büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olduğu belirlenmiştir. Tarım dışı gelir, her iki köyde de toplam aile geliri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Araştırmada ulaşılan en önemli bulgulardan birisi dağ köyünde gelir düşüklüğüne rağmen, göç etme eğiliminin ova köyüne göre daha az olduğudur. Sonuç olarak, ekonomik dar boğazların her iki bölgede de mevcut olduğu bununla birlikte yaşam standartları kentsel alanlar ile kıyaslandığında kentsel alanların oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir.

Keywords - Tarım İşletmeleri, Üretim Yapısı, Tokat İli, Bölgesel Farklılık, Kırsal Göç

References

[1] Hayli ve Altınbilek, 2001. “Erzincan Ovası ve Yakın Çevresindeki Köylerin Başlıca Coğrafi Özellikleri-Principal Geographical Characteristics of Villages in Erzincan Plain and Near Envıronment”, ResearchGate, November 2001.
[2] Uzunöz M., Çiçek A., 2003. “Gelişmişlik Açısından Farklı İki Yöredeki Tarım İşletmelerinin Toplumsal ve Tarımsal Yapısının Üretim Sistemleri ve Tarımsal Gelire Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Tokat İli Kazova ve Artova Bölgesi Örneği”, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/82394
[3] Eren Yalçın G., Öcal Kara F., 2016. Kırsal Göç ve Tarımsal Üretime Etkileri.GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa.http://dergipark.gov.tr/download/article-file/225582
[4] Gürbüz ve Karabulut, 2008. “Kırsal Göçler ile Sosyo-Ekonomik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Analizi”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 50, s. 37-60, İstanbul, 2008.
[5] Pazarlıoğlu, V., 2007. “İzmir Örneğinde İç Göçün Ekonometrik Analizi”, Celal Bayar Üniversitesi, İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1):121-135, Manisa.
[6] Aslan & Boz. ‘’Kırsal Alandan Kentlere Göçü Etkileyen Faktörler: Adana Örneği. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi’’, 2004, Tokat.
[7] Güreşci ve Yurttaş. ‘‘Kırsal Göçün Nedenleri ve Tarıma Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli İspir İlçesi Kırık Bucağı Örneği’’. Tarım Ekonomisi Dergisi, 2008, 14 (2): 47 – 54.
[8] Güreşci, E., 2010. “Köyden Kente Göçün Köydeki ve Kentteki Yansımaları: Akpınar Köyü Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309 -8012

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE