Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 6(1) (2023)
BMYZ2023 - Cognitive Models and Artificial Intelligence Conference, Ankara, Türkiye, Oct 26, 2023

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılarak Yemek Menülerinin Oluşturulması ve Tasarlanması
Uğur İşçi1, Abdullah Orman2*
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
* Corresponding author: aorman@aybu.edu.tr
Published Date: 2023-11-26   |   Page (s): 95-103   |    96     14
https://doi.org/10.36287/setsci.6.1.035

ABSTRACT Gelişen teknoloji birçok alanda alışkanlıklarımızı değiştirmekte etkili olmaktadır. Günümüzde restoranlar, yemek sektöründeki rekabetin artmasıyla birlikte müşterilerine farklı ve yaratıcı yemekler sunmak için çaba göstermektedirler. Bu nedenle, artırılmış gerçeklik teknolojisi bu amaç için kullanılabilecek bir araçtır. Artırılmış gerçeklik (AG) teknolojilerinin, sanal ortam ile gerçek dünya arasında bir etkileşim sağlayarak restoranların yemek menülerinde olumlu anlamda hızlı bir dönüşümü sağlayacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda müşterilerin yemek seçimi yaparken artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak sunulan yemekleri daha iyi anlamaları ve seçim yapmaları amaçlanmaktadır.   Bu çalışmada, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak yemek menüleri oluşturma ve tasarlama sürecinin nasıl gerçekleştirileceği ele alınacaktır. Örnek bir üç boyutlu çalışma hazırlanacak olup, bu çalışmanın ürünleri sergilemekte ne derece etkili olduğu, pazarlama, rekabet ve insanlarla etkileşim boyutları ele alınacaktır. Bu süreçte, yemeklerin üç boyutlu olarak sunumu, menü tasarımı ve müşterilerin menüyü görüntüleme deneyimi üzerinde durulacaktır.
KEYWORDS Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Yemek Menüleri, QR Menü, Teknoloji
REFERENCES Aguinis, H., & Solarino, A. M. (2019). Transparency and replicability in qualitative research: The case of interviews with elite informants. Strategic Management Journal, 40(8), 1291-1315.

Aytekin, P., Yakın, V., & Çelik, B. H. (2020). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Pazarlamadaki Yeri. AJIT-E: Academic Journal Of Information Technology, 10 (39), 87-117. https://doi.org/10.5824/ajit-e.2019.4.004.

Balasubramanian, K., & Konar, R. (2022). Moving forward with augmented reality menu: Changes in food consumption behaviour patterns. Journal of Innovation in Hospitality and Tourism, 11(3), 91-96.

Batat, W. (2021). How augmented reality (AR) is transforming the restaurant sector: Investigating the impact of “Le Petit Chef” on customers’ dining experiences. Technological Forecasting and Social Change, 172, 121013.

Behzadan, A. H. (2008). ARVISCOPE: Georeferenced Visualization Of Dynamic Construction Processes in Three-Dimensional Outdoor Augmented Reality [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. University Of Michigan.

Bilici, F., & Özdemir, E. (2019). Tüketicilerin Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tutum ve Niyeti Üzerine Bir Araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2011-2033. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1252.

Bingöl, B. (2018). Yeni Bir Yaşam Biçimi: Artırılmış Gerçeklik (AG). Etkileşim, (1), 44-55. https://doi.org/10.32739/etkilesim.2018.1.8.

Boz Yüksekdağ, B. (2021). Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(2), 130-148. https://doi.org/10.51948/auad.887267.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Cankül, D., Doğan, A., & Sönmez, B. (2018). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 576-591. https://doi.org/10.20491/isarder.2018.488.

Coşkun, C. (2017). Bir Sergileme Yöntemi Olarak Artırılmış Gerçeklik. Sanat ve Tasarım Dergisi, (20), 61-75. https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.370723.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The Sage handbook of qualitative research. SAGE Publications.

Dadwal, S. S., & Hassan, A. (2016). The augmented reality marketing: A merger of marketing and technology in tourism. In Mobile computing and wireless networks: Concepts, methodologies, tools, and applications (pp. 63-80). IGI Global.

Eisenberg, N., Guthrie, I. K., Cumberland, A., Murphy, B. C., Shepard, S. A., Zhou, Q., & Carlo, G. (2002). Prosocial development in early adulthood: a longitudinal study. Journal of personality and social psychology, 82(6), 993.

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.

Khan, T. H., & MacEachen, E. (2022). An alternative method of interviewing: Critical reflections on videoconference interviews for qualitative data collection. International Journal of Qualitative Methods, 21, 16094069221090063.

Traitler, H., Coleman, B., & Hofmann, K. (2014). Food industry design, technology and innovation. John Wiley & Sons.

Van Krevelen, D. W. F., & Poelman, R. (2010). Augmented reality: Technologies, applications and limitations. International Journal of Virtual Reality, 9(2), 1-20. https://doi.org/10.20870/ijvr.2010.9.2.2767.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. SAGE Publications.

Yüksel, D. (2017). Pazarlamada Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İşlevi Üzerine Nitel Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi].

Willis, G. B., & Miller, K. (2011). Cross-cultural cognitive interviewing: Seeking comparability and enhancing understanding. Field methods, 23(4), 331-341.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology